จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันความร่วมมือระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ ไปให้ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ บุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ ภายในองค์กร ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้มากที่สุด

เนื้อหาการบรรยาย

การปรับปรุงสภาพการจ้างและการเจรจาต่อรอง    

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

การบริหารธุรกิจ

กลไกการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ที่ดี ในสถานประกอบการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

การประชุมกลุ่ม เรื่องปัญหาข้อกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • เป็นคณะกรรมการลูกจ้าง

 • เป็นกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ด้านแรงงานสัมพันธ์

 • เป็นผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองและทำความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม

   ** ผู้เข้ารับการอบรมต้องการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร หรือ 16 ชั่วโมง จึงจะผ่าน

การอบรมและได้รับ *วุฒิบัตร (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละไม่เกิน 50 ท่าน) **

หมายเหตุ

    ** ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมแรงงาน เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2534

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 14-16 พฤษภาคม 2563

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์อันดี และกฎหมายแรงงานที่สำคัญ

 2. เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแก่นายจ้างและลูกจ้าง

 3. เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ยึดถือ และปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ ที่กำหนดไว้

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2563

อบรม 3 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การนำเสนอ และการสื่อสาร ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

– กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้เข้าใจถึงสภาวะที่มีผล

กระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างในองค์กร จึงต้องเร่งสร้างที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved