การเตรียมความพร้อม-สำหรับการเป็นหัวหน้าง

หลักการและเหตุผล

       “การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง หัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น

การวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

       2) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้

02.png

ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

26554.jpg

หลักสูตร การเตรียมความพร้อม

สำหรับการเป็น"หัวหน้างาน"

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ บุคคลใดก็ตามที่ดารงตำแหน่ง

“หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่เชื่อถือสู่ความสาเร็จของทีมงานและองค์กร

 
 

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน/ผู้ที่สนใจ

วีดีโอแนะนำหลักสูตร

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

การเตรียมความพร้อมสำหรับนายจ้างที่ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ พนักงาน และระดับหัวหน้างานซึ่งถูกเลื่อนขั้นมาจากพนักงาน ฉะนั้นการเลื่อนขั้นต้องมีการทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี และการเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • 26554.jpg
  04.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Experiential Techniques.

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1
  ปฐมบทเรื่อง
  บทบาทสำหรับหัวหน้างาน

     1) บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน     

     2) บทบาทของหัวหน้างาน “Head-Hand-Heart”       

     3) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในองค์กร

 • Lesson 2
  ความสำคัญของ
  หัวหน้างานต่อองค์กร

      1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

      2) ภาวะผู้นำ (Leadership) ของหัวหน้างาน

      3) หัวหน้างานแบบไหนที่ถูกใจลูกน้อง

      4) การกำหนดเป้าหมายและวางแผนงาน

      5) การวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชา

      6) กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 • Lesson 3
  วิธีการพัฒนาทักษะ
  ความสามารถการรบริหาร
  สําหรับ หัวหน้างานที่มุ่ง
  ความสําเร็จในองค์กร

       1) การพัฒนาความเป็น “ผู้นำ” ที่ผู้บริหารและลูกน้องคาดหวัง     

       2) การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการผสมผสานความสำเร็จ

       3) การพัฒนาทักษะการจูงใจและจิตวิทยาโน้มน้าวใจลูกน้อง

       4) การพัฒนาทักษะการสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาที่ดี

 • Lesson 4
  ทักษะจำเป็นในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

  1) การสื่อสาร (Communication)

  2) การมีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinking)

  3) การพัฒนาคนและทีมงาน 

  4) การมอบหมายงานและติดตามงาน

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

6 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 14)
2,300.-
2,500.-

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

6 สิงหาคม 2564 (รุ่น 15)
2,300.-
2,500.-

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

6 กันยายน 2564 (รุ่น 16)
2,300.-
2,500.-

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

5 ตุลาคม 2564 (รุ่น 17)
2,300.-
2,500.-

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

11 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 18)
2,300.-
2,500.-

การเตรียมความพร้อม

สำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน

การที่จะเป็นผู้นำต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์การทำงานที่มากพอ เพื่อขึ้นไปสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จึงต้องเริ่มฝึกฝนตัวเองให้พร้อมสำหรับตำแหน่ง

 
 
 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-1

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-2

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-3

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-4

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน-5

การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน-6

การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน-7

การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน-8

การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน-9

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างาน-3.

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างาน-2.

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved