ปรับ Mindset ปลุก Passion

เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION

- เข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

รายละเอียดหลักสูตร

ปรับ Mindset ปลุก Passion

เคล็ดลับการสร้างความสำเร็จในการทำงาน

      หลักการและเหตุผล สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ คือ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดีและประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มีบุคลำกรแบบ "Fixed mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงานมี มุมมอง ความคิด สไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ทีมงานขาดความเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานระหว่างแผนกหรือส่วนงาน ทำให้องค์การเกิดการเติบโตช้ำไม่ทันกับคู่แข่งทำงธุรกิจ บุคลากรขาดการนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่ำเต็มที่ ทั้งนี้ หากองค์กรเสริมสร้างทักษะแนวคิดให้กับพนักงานหรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า และการสร้าง Passion การทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ทำงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร


      วัตถุประสงค์
            1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและความสำคัญ สามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
            2) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความความสำเร็จในการใช้ศักย
ภาพการทำงาน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
   1) ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
   2) ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดแบบ "Growth Mindset"และการสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพบุคคลทำงานเพื่อสร้างสรรค์


รูปแบบการฝึกอบรม
   1) เน้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
   2) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

       เนื้อหาการบรรยาย

Session 1: บริบทความเข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

       ความหมายและความสำคัญของ Mindset
       การแบ่งกลุ่มตาม Mindset

       การเสริมสร้าง 7 Meaning-Mindset
       เทคนิคกำรสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

Session 2: ปรับ Mindset สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงาน
       ปัญหาของบุคคลากรแบบ Fixed Mindset
       วิธีการปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset
       เครื่องมือ ปลดล๊อค Fixed Mindset สร้าง Growth Mindset

 

Session 3: ความหมายและความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION
       องค์ประกอบที่ทำให้พนักงานรู้สึกมี Passion ในกำรทำงาน

       การสร้าง Passion กับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
Session 4: แนวทางการสร้าง Passion สู่ความสำเร็จในการทำงาน
       Communication (การสื่อสาร)
       Growth and Development (การเติบโตและการพัฒนา)
       Recognition and appreciation (การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม)
       Trust and Confident (การสร้างความไว้ใจได้และ
การ

สร้างความมั่นใจ)
 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

/ ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความสำคัญสร้างแรงกระตุ้น และค้นหา PASSION

  • เข้าใจของคำว่า Mindset สำคัญอย่างไร?

  • การปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในกำรทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
     

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved