การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับหัวหน้างาน

Planning Strategy for Supervisor

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การวางแผนให้องค์กร เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับการแข่งขันปัจจุบัน

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง SWOT Analysis เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับหัวหน้างาน

(Planning Strategy for Supervisor)

        หลักการและเหตุผล  สภาพการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ แต่ละองค์กรมีการแข่งขันกันสูงมาก สภาพของการวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategic Planing for Manager) ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) หรือการวิเคราะห์  SWOT Analysis รวมทั้งการกำหนดแผนให้สอดคล้องกับทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ รวมทั้งปัจจัยและกรอบระยะเวลาที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประกอบการวาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เป้าหมาย ความสำเร็จของแต่ละองค์กรตามที่ได้ตั้งไว้

 

        วัตถุประสงค์

           1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

     การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

     1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

     2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

         >  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและ

คำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

         >  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิด

ของผู้เข้าอบรม (questioning)

         >  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

     3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

1. แนวคิดและหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์  

2. การวิเคราะห์  SWOT Analysis เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

3. การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ ให้สอดคล้องการวางแผนเชิงกลยุทธ์

4. การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

5. การกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

6. การการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่การพัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์

7. แนวทางในการควบคุมและการประเมินผลในการวางแผนเชิง

กลยุทธ์

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / และผู้ที่สนใจ

  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร

  • การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์และอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนา หรือปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  • การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง SWOT Analysis เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เป้าหมาย ความสำเร็จของแต่ละองค์กร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

13 สิงหาคม 2562

2

4,200

3,990

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved