การจัดทำ JD : Job Description แบบมืออาชีพ

Professional of Job Description (JD)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหารระดับต้น / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เทคนิคของการจัดทำ Job Description ที่มีประสิทธิภาพ
- วางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับแต่ละตำแหน่ง ประเมินศักยภาพการทำงาน

รายละเอียดหลักสูตร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

การจัดทำ JD : Job Description แบบมืออาชีพ

(Professional of Job Description (JD))

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    หลักการและเหตุผล การเขียนบทพรรณนางาน  Job  Description เปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานใหม่ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อช่วยให้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ ของแต่ละคน ทำให้ทราบว่างานนั้นมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือตำแหน่งอื่นอย่างไร  และมีความสำคัญต่อองค์กร  อย่างไร ?  ตลอดจนทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมิน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Job Description

    2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคของการจัดทำ Job  Description ที่มีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ Job  Description , KPI และ Competency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อสามารถนำประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Job  Description ของกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

    5.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

ความหมายและความสำคัญของ Job  Description

คุณลักษณะที่ดีของ  Job  Description

ขั้นตอนและเทคนิคในการเขียน  Job  Description

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ Job  Description ในปัจจุบัน

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของ  Job  Description , KPI และ Competency

Job  Description กับการประเมิน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ พนักงาน       ฝ่ายขายทุกระดับ เข้าใจแนวความคิดใหม่ในการจัดทำใบ         บรรยายลักษณะงานสมัยใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     เทคนิคการจัดทำ Job  Description ให้มีประสิทธิภาพ

     แนวคิดในการจัดทำ Job Description ที่มี Competency       และมี KPI ไปใช้ในการบริหารด้านต่างๆ

     วางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับแต่ละ           ตำแหน่ง ประเมินศักยภาพการทำงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

2 กรกฎาคม 2562

1

3,500

3,325

1 พฤศจิกายน 2562

2

3,500

3,325

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved