การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน

(Leadership Development for Supervisors)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน  / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

- เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

รายละเอียดหลักสูตร

การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน

(Leadership Development for Supervisors)

      หลักการและเหตุผล การเป็นผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อสู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ และการพัฒนาภาวะผู้นำ "หัวหน้างาน" เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากรผู้นำในองค์กร นั้นล้วนมีบทบาทที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน นั้นองค์กรควรให้ความสำคัญ และหัวหน้างานควรตระหนักถึง ความสำคัญของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” ส่งผลให้ตนเองได้รับ “การยอมรับ” และ “ความร่วมมือ” จากผู้ใต้บังคับบัญชา เสมอและสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

         ดังนั้น การอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ หัวหน้างาน จึงเป็นการเสริมสร้างให้ผู้นำทุกท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำหรือหัวหน้างานเพื่อนำพาองค์กรไปถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาท

ของผู้นำ

การแก้ไขปัญหา

 • กระบวนการแก้ปัญหา

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 • รูปแบบปัญหา บทสรุป

 • การตัดสินใจ คืออะไร

 

 • รูปแบบการตัดสินใจ

 • ขั้นตอนการตัดสินใจ

 • การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

 • เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ บทสรุป

       เนื้อหาการบรรยาย

      ผู้นำและภาวะผู้นำ

      ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

      4 บทบาทของผู้นำ

      คุณสมบัติของผู้นำ

      ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

      ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

       บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

       ความขัดแย้งในงาน

       ความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

       การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

       สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้งในงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ

 • พนักงานทั่วไป

 • ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • สามารถนำการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ และนำองค์การ

 • ทักษะแนวคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

 • เข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved