การวิเคราะห์ระบบวัด

(Measurement System Analysis : MSA)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ วิศวกร

รายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

- การวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute

การวิเคราะห์ระบบวัด

(Measurement System Analysis : MSA)

      หลักการและเหตุผล  ระบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้อง แต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง และความแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัดซึ่งจำเป็นในช่วงของการทดลองผลิตและการผลิต  

         Measurement System Analysis: MSA จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการศึกษาความผันแปรและความถูกต้องของระบบการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามหลักการของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจะครอบคลุมการศึกษาระบบการวัดที่ครอบคลุม Accuracy, Linearity, Stability, Repeatability, and Reproducibility ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อกำหนดใน MSA   ที่ AIAG (Automotive Industry Action Group.)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA.

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

 3. เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

 4. เพื่อให้ผู้อบรบสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง กระบวนการตรวจวัดได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

 2. ผู้อบรมมีทักษะการวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute.

 3. ผู้อบรมนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด 

 4. ผู้อบรมสามารถวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล ตลอดจนกำหนด แนวทางปรับปรุง

กระบวนการตรวจวัดได้

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของ MSA

       ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA
       ความหมายของ “การวัด”
       ผลกระทบของการวัด (α, β) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
       บทบาทของการวัดต่อการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
       หลักการและความแปรผันในระบบการวัด

Lesson 2: การวิเคราะห์ความแม่นยำของระบบการวัดแบบ Variable

       GR&R คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแม่นยำ
       Run Chart แสดงผลการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ
       Whiskers Chart แสดงให้เห็นพิสัยของการวัดแต่ละชิ้น/แต่คนละ

Lesson 3: การวิเคราะห์ความถูกต้องของระบบการวัดแบบ Variable
       Bias คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
       คำนวณหาค่า bias

Lesson4: การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำ เมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable

       Linearity คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและแม่นยำในแต่ละย่านวัด
       คำนวณหาค่า bias แต่ละย่านวัด
       คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น ของ Bias แต่ละย่านวัด

Lesson 5: การวิเคราะห์ความถูกต้อง/แม่นยำเมื่อเปลี่ยนย่านวัดแบบ Variable Stability คืออะไร
       ขั้นตอนการทวนสอบความเที่ยงตรงและแม่นยำ
       การคำนวณหาค่า UCL, LCL ของ Bais
       นำเสนอผลการวิเคราะห์

Lesson 6: การวิเคราะห์เสถียรภาพการวิเคราะห์ระบบการวัดแบบนับ

       Kappa คืออะไร
       ขั้นตอนการวิเคราะห์ Repeatability, Reproducibility แบบ Attribute
       การคำนวณ Kappa, Effectiveness, Miss Rate , False Alarm Rate

 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้รับผิดชอบงานด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ วิศวกร ผู้รับผิดชอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือวัด และทดสอบ และควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักการของการวิเคราะห์ระบบการวัด

 • การวิเคราะห์ระบบการวัดทั้งแบบ Variables และ Attribute

 • วิเคราะห์ระบบการวัดเพื่อลดความแปรผันที่เกิดขึ้นจากระบบการวัด

 • วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

18 ธันวาคม 2562

1

5,500

5,225

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved