ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-

หลักการและเหตุผล

        ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) การปรับปรุง ISO 9001:2015 ครั้งนี้ เป็นยกระดับการบริหารจัดการที่ท้าทายขององค์การที่จะนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้องค์การนำองค์การไปสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวคิดพื้นฐานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่มากขึ้นและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเดิม และเพื่อความอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในระยะยาว เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สามารถช่วยในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015 

3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO9001:2015

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 3,300 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบคุณภาพ ISO และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบระบบบริหารคุณภาพความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9001:2015

02.png

ผู้อบรมทราบและเข้าใจข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปเตรียมความพร้อมกับการตรวจตามระบบ ISO 9001:2015

26554.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ / คณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ / ผู้ที่ต้องการ Update ความรู้ข้อกำหนด จาก Version 2008 เป็น Version 2015

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

26554.jpg
6544.png

แบบทดสอบ Pre-test / Post-test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1
ภาพรวมของมาตรฐาน ISO 90001 ถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลง Version 2015

 • หลักการพื้นฐานการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

 • ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015

Module 2
ระบบบริหารคุณภาพ / ISO 9001:2015

 •  โครงสร้างของระบบเอกสาร วิธีการจัดทำ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร

 • Work Shop การจัดทำดัชนี (Index) สำหรับการควบคุมเอกสาร และบันทึกคุณภาพ

Module 3
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร / ISO 9001 : 2015

 • หน้าที่ ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)

 • Work Shop การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และวิธีการวัดผลอย่างไรให้สอดคล้อง

Module 4
รายละเอียดข้อกำหนด ISO 9001:2008

 • การบริหารทรัพยากร/ ISO 9001:2015

 • Work Shop การจัดทำแผนการฝึกอบรม และการพัฒนาการฝึกอบรม

Module 5
กระบวนการที่ทำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์/ISO 9001:2015

 • การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง/ ISO 9001:2015

 • Work Shop การออกแบบควบคุมกระบวนการ

 • Work Shop การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดการแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

11 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 3)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

19 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

7 กันยายน 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

11 ตุลาคม 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

10 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

7 ธันวาคม 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล คือการจัดวางระบบบริหารงาน

เพื่อการประกันคุณภาพการควบคุมและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

 
 
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
บ_0
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO
บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved