การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

(Positive Thinking  for Working)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

การคิดเชิงบวกส่งผลต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร

- การคิดเชิงลบแตกต่างกันอย่างไร

 

รายละเอียดหลักสูตร

การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

(Positive Thinking  for Working)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล มีคำพูดที่ว่า ชีวิตแม้ว่าขณะนั้นจะเกิดปัญหาและวิกฤติ แต่หากเรามองว่าปัญหาและวิกฤติ ว่าเป็นเป็นโอกาส  ไม่ท้อถอย มีการเผชิญวิกฤตด้วยความอดทนและปัญญา ชีวิตเราก็จะได้รับการฝึกฝน เวลามีปัญหาแบบเดียวกันอีกที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราก็จะมีทักษะในการแก้ไขวิกฤตของชีวิตเหล่านี้ได้แล้ว ซึ่งความความคิดที่มองวิกฤตเป็นโอกาสนี้คือเป็นแนวคิดเชิงบวก ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพราะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ ทั้งการทำงานและชีวิต เพราะคนเราหากพื้นฐานของใจมีความคิดที่ดีแล้ว พฤติกรรมและการแสดงออก ย่อมแสดงออกมาในทางที่ดีด้วย อันจะส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีความสุขตามไปด้วย ดังนั้นการคิดเชิงบวกจึงมีความสำคัญที่จะต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นมา อันจะเป็นสิ่งส่งเสริมความสำเร็จของชีวิตและการทำงาน

 

      วัตถุประสงค์

             1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบของการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงลบที่มีผลต่อชีวิตและการทำงาน

             2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการปรับการคิดเชิงบวกไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

2. การคิดเชิงบวกและการคิดเชิงลบแตกต่างกันอย่างไร (positive and negative)

3. ทำไมเราต้องคิดเชิงบวก (positive thinking)

4. การคิดเชิงบวกส่งผลต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร

5. ทำอย่างไร ถึงจะสร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับตัวเรา

6. การรักษาอารมณ์และความคิดเชิงบวกทำได้อย่างไร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

  • การปรับการคิดเชิงบวกไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การคิดเชิงบวกส่งผลต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร

  • การคิดเชิงลบแตกต่างกันอย่างไร

  • สร้างความคิดเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างไร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved