ABOUT US

/

เกี่ยวกับเรา

Toppro เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ มากกว่า 13 ปี อีกทั้งเราได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ โดยเราได้ผ่านการรับรองจาก ISO 9001:2008 ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทักษะการเป็นหัวหน้างาน ฯ

นโยบาย (Policy)

     นโยบายและหลักการปฏิบัติของบริษัทที่ดีจึงทำให้บริษัทฯเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภท ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา รวมไปถึงองค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทุกประเภท

พันธกิจ (Mission)

      มุ่งพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลกรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเป็นสถาบันพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การต้องการ โดยใช้หลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

เหตุผลที่ควรเลือก Toppro

เราบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ด้านภาวะผู้นำ, ทักษะหัวหน้างาน, ผู้นำยุคใหม่งาน, อบรมผู้นำชุมชน

เทรนนิ่ง โดยวิทยากรลำดับมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง มั่นใจในคุณภาพจากหลายสถาบันฯ

เรารับรองเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองจากบริษัท Toppro

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ว่าจะทำได้จริง และบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีม

การบริการที่ยืดหยุ่น รูปแบบ In-house  และ Public Training เราพร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้หลักสูตรที่ดีที่สุด

การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมดูแล ใส่ใจ ให้คำปรึกษาตลอด และทางเรามีทีม Call Center คอยให้คำปรึกษา

     เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ"In-house และ Public Training" โดยในปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานการบริการฝึกอบรมสัมมนาของเรา เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

Testimonials
การรับรองมาตรฐานระดับสากล

Our Partners

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved