หลักการ & เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ให้ประสบความสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจในประเด็นที่ต้อง Focus ของสภาพการจ้าง

- เทคนิคในการประสบความสำเร็จในการเจรจา

 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการ & เทคนิคการเจรจาต่อรอง

ให้ประสบความสำเร็จ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “การแรงงานสัมพันธ์”ในองค์กรเกี่ยวข้องกับทุกคน มีผต่อบรรยากาศในการทำงานการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องหนุ่งของการแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สทธิตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากดิมไปสู่สิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อการรับมือกับการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง&องค์กรลูกจ้างที่จะมีจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีกระบวนการ&วิธีการที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้การเจรจาต่อรองที่จะมีขึ้นมีข้อยุติได้อย่างรวดเร็ว&เหมาะสมไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน&การแรงงานสัมพันธ์ในองค์ เทคนิคการเตรียมตัว&การเจราจาต่อรองจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเตรียมตัวอย่างมีหักมีเทคนิคที่เหมาะสมกับคน เวลา โอกาส

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบการอบรมรู้และเข้าใจ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านกรมแรงงานในองค์กร

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจในประเด็นที่ต้อง Focus ของสภาพการจ้าง (ข้อตกลง)

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ เทคนิคในการประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อขยายในครั้งต่อไป

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. กฎหมายแรงงาน & การแรงงานสัมพันธ์

 2. องค์กรลูกจ้างกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (การยื่นข้อเรียกร้อง)

 3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (ข้อตกลงสภาพการจ้าง)

 4. ประเด็น & เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้าง (ข้อตกลงสภาพการจ้าง)

5. การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยน

   แปลงสภาพการจ้าง (การยื่น/รับข้อเรียกร้อง)

6. เทคนิคการเตรียม/หาข้อมูลการเจรจาต่อรอง

   & ข้อยุติ

7. ปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ใน       องค์กรและเพื่อในการเจรจาต่อรอง & ข้อยุติ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • “การแรงงานสัมพันธ์” ในองค์กรเกี่ยวข้องกับทุกคน มีผต่อบรรยากาศในการทำงานการเจรจาต่อรอง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านกรมแรงงานในองค์กร

 • เข้าใจในประเด็นที่ต้องFocusของสภาพการจ้าง (ข้อตกลง)

 • เทคนิคในการประสบความสำเร็จในการเจรจา

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved