หลักการและเทคนิคการสรรหา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่ง

- เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการและเทคนิคการสรรหา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การสรรหาบุคลากรเน้นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนบริหารทรัพยากรที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและเหมาะสมกับองค์กรมีความสามารถในการบริหาร/ปฏิบัติงานปละรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่/รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสรรหาบุคลากร กระบวนการสรรหาที่ได้มาซึ่งSourceที่เหมาะสม สามารถคัดบุคคลโดยวิธีการ&เทคนิคที่เหมาะสม สามารถทำหน้าที่&ความรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเงื่อนไข่การจ้างงานได้อย่างเหมาะสม จูงใจผู้เข้าทำงานและสามารถแข่งขันตลาดได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่ง

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการสรรหา แหล่งสรรหาการคัดการอบรม การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเพื่อได้ candidate ที่เหมาะสม

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจวิธีการเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการเรื่องในการจ้างงานที่สามารถให้ข้อเสนอที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. บทบาทและหน้าที่ด้านการสรรหาบุคลากร

 2. หลักการและความสำคัญของการสรรหา

 3. กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ success

4. วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

       ประเภทการสรรหา

       การยื่นของใบสมัคร

       แหล่งการสรรหา

       ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

5. เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสรรหา (workshop)

6. เงื่อนไขการจ้างที่เหมาะสมองค์กรและผู้สมัครงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บริหารทรัพยากรที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและเหมาะสมกับองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่ง

 • เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • สรรหาการคัดการอบรม การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเพื่อได้ candidate ที่เหมาะสม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved