1900099-การบริการด้วยใจ.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      การบริการ คือ “จุดยุทธศาสตร์” ความสำเร็จของธุรกิจ หากสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด ในทางกลับกันอาจกลายเป็น “จุดเปราะบาง” สู่ความล้มเหลวได้ เช่นกัน หากบุคลากรที่ทำงานบริการ ขาดทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ขาดทักษะความสามารถในการให้บริการ เพราะงานบริการถือเป็น “ด่านหน้า” ที่จะมีโอกาสถูกลูกค้า “เชิดชู” หรือ “ชิงชัง” หากบุคลากรทำงานบริการมีทัศนคติในงานบริการที่ดีและสามารถตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนให้กับลูกค้าได้อย่างประทับใจเกิดความพึงพอใจสูงสุดสร้างเสน่ห์และเพิ่มคุณค่าของการบริการ ดังคำกล่าวที่ว่า “การปฏิบัติของเราจะสะท้อนกรอบความคิดของเรา” ดังนั้น ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วย ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อ ความคิด ในการให้บริการลูกค้า ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น ”คำพูด” และ “การกระทำ” นั่นคือ “การบริการด้วยใจ” หรือ “Service Mind” ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ ที่ต้องให้บริการลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม และแสดงออกให้ลูกค้าเห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้าด้วยความใส่ใจดูแล (Customer Care) องค์กรนั้นก็จะสามารถเป็นผู้นำทางธุรกิจและประสบผลสำเร็จมาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสำคัญการบริการ จิตสานึกการบริการ การวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า

 

      3)  เพื่อให้ผู้อบรมเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

 

      4)  เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งในการสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจซึ่งนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเป็นเลิศการให้บริการขององค์การ

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริการด้วยใจ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของงานบริการและการบริการด้วยใจ

02.png

ผู้อบรมตระหนักและมีจิตสานึกการให้บริการที่ดีสามารถวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้าได้

03.png

ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทัศนคติทักษะและเทคนิคการบริการด้วยหลักการบริการของคำว่า “C-A-R-E”

4-4.png

ผู้อบรมพัฒนาการสื่อสารค้นหาความแข็งแกร่งเพื่อสร้างเสน่ห์การให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประทับใจได้

26554.jpg

หลักสูตร การบริการด้วยใจ (Service Mind)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายบริการ / พนักงานบริการ / พนักงานขาย (ที่ต้องให้บริการ

หลังการขาย) / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจทั่วไป

 

ฝ่ายบริการ / พนักงานบริการ
/ พนักงานขาย

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจทั่วไป

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 4 วิธี ได้แก่ กิจกรรม Ice Breaking / กิจกรรม Let everyone participate

/ Simulation Scenario / Role Play

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  กิจกรรม Ice Breaking

  เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • 26554.jpg
  03.png

  กิจกรรม Let everyone participate

  ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

 • 26554.jpg
  55588.png

  Simulation Scenario

  สถานการณ์ในการบริการด้านความฉลาด

  ทางอารมณ์

 • 26554.jpg
  04.png

  Role Play

  การคิดแก้ปัญหา / ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ทำได้จริงในการกลับไปปฏิบัติงานบริการ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  การสร้างทัศนคติเชิงบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

  1) สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ

  2) การสร้างจิตสานึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ

  3) การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่รวดเร็วและน่าประทับใจ

  4) วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ / Workshop

 • Module 2
  การพัฒนาศักยภาพและค้นหาความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับมืออาชีพ

  1) การคันหาจุดแข็งของตนเองเพื่อการสร้างเสน่ห์ในการบริการ

  2) การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value

  3) Case study / Workshop

 • Module 3
  กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการเพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการ ด้วย 2 อุปนิสัย คือ

  1) การสร้างนิสัยไมเอาเปรียบผู้อื่น (Win-Win)

  2) การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service)

  3) เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “EQ+1”

  4) เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ / Workshop & Case study

 • Module 4
  เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรสาเร็จ “C-A-R-E”

  1) การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop

  2) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ

  3) การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อหน้าและทางโทรศัพท์

  4) Workshop & Role Play Session

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

25 สิงหาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

19 ตุลาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริการด้วยใจ (Service Mind)

14 ธันวาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

4 เทคนิคการบริการให้ตรงใจลูกค้า

การบริการด้วยใจ-03

การบริการด้วยใจ-04

การบริการด้วยใจ-05

การบริการด้วยใจ-06

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การบริการด้วยใจ-0
หลักสูตร การบริการด้วยใจ-2
หลักสูตร การบริการด้วยใจ-03
หลักสูตร การบริการด้วยใจ-1
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved