เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

Annual Stock Management And Control

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

(Annual Stock Management And Control)

      หลักการและเหตุผล คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากสินค้าที่เก็บมีมูลค่ามากจำเป็นต้องมีมาตรการในการดูแล รักษา เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับ- จ่าย การจัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งถ้าพบสิ่งผิดปกติในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมาย หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบอาจเป็นประเด็นความผิดพลาดของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี การตรวจนับสินค้าสิ้นปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ  

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปี

      3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

      4) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมอบรมนำความรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

       2) ผู้อบรมสามารถเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปีได้

       3) ผู้อบรมสามรถนำหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชีได้

       4) ผู้อบรมสามารถตรวจนับนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

        3) กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

        4) ทดสอบ Pre-test /Post-test

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 : แนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

(ฉบับที่ 31) เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
     ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ
     สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ

Lesson 2 : การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ
     เตรียมความพร้อม การวางแผนในการตรวจนับ การตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร
     หลักการกำหนดแผนงานตรวจนับ
     ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อน

ที่ยอมรับได้

Lesson 3: เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     วัตถุดิบ (Raw material) / สินค้าระหว่างผลิต (Work in process) /สินค้าสำเร็จรูป (Finishedgoods)

Lesson 4: การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี
     Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

Lesson 5: ปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
     ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
     การตรวจแบบสุ่มตรวจ

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กร

  • หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

  • เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

  • วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved