วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

มิถุนายน 2564

1

1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นํา (Ledership Development)

2,500

2,300

2,300

2,500

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

1

2

1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้? (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500  

2,300

2

1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่

2,500  

2,300

3

3000026 - การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ

2,500

2,300

3

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

4

1900065 - การจัดทํา Payroll ขั้นเทพ (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

5,500

5,000

4

3000027 - การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3,500

3,300

7

2,500

2,300

7

3,500

3,300

8

2,500

2,300

8

2,500

2,300

8

2,500

2,300

8

2,500

2,300

9

2,500

2,300

9

2,500

2,300

9

3,500

3,300

10

2,500

2,300

10

2,500

2,300

11

2,500

2,300

11

2,500

2,300

14

2,500

2,300

14

3,500

3,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

16

2,500  

2,300

16

3,500

3,300

16

2,500

2,300

2,300

2,500

16

17

2,500

2,300

17

2,900

2,500

17

3,500

3,300

17

2,500

2,300

18

2,500

2,300

18

2,500

2,300

18

2,500

2,300

21

2,500

2,300

21

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

1900090 - การทำงานเป็นทีม  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

2,500

2,300

24

2,500

2,300

24

2,500

2,300

25

2,500

2,300

25

2,500

2,300

28

2,500

2,300

28

2,500

2,300

29

2,500

2,300

29

2,500

2,300

30

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved